přeskočit na menu

Nepravidelná slovesa
anglicky

Zde jsme pro vás připravili online seznam anglických nepravidelných sloves.

Stáhněte si přehled nepravidelných sloves s výslovností a vytiskněte si ho:

V případě zajmu o angličtinu vám nabízíme náš kurz angličtiny.

Nepravidelná slovesa – přehled

Zde máte přehled nepravidelných sloves online. U hesel kde to šlo, je ikonka repráčku. Když na ni kliknete, zobrazí se vám stránka anglického slovníku od Seznam.cz (slovnik.seznam.cz) a přehraje se vám výslovnost daného hesla. Protože jednotlivá slovesa mohou mít více významů, než je možné zde uvést, najdete pod českým významem opět odkaz na slovník Seznamu přímo na překlad daného slovesa. Můžete si tak velice rychle prohlédnout další významy slovesa.

arise arose arisen povstat, vzniknout
awake awoke awaked probudit se
be was/were been být
bear bore borne nést
bear bore born narodit
become became become stát se
begin began begun začínat
bend bent bent ohýbat se
bid bade bidden poroučet, rozkazovat
bind bound bound vázat
bite bit bitten kousat
bleed bled bled krvácet
blend blended blended míchat, mísit
blow blew blown foukat, vanout
break broke broken lámat, rozbíjet
breed bred bred pěstovat, plodit
bring brought brought přinést
broadcast broadcast broadcast vysílat rozhlasem
build built built stavět
burn burnt burnt hořet, pálit
burst burst burst prasknout, puknout
buy bought bought kupovat
cast cast cast vrhat, odlévat
catch caught caught chytat
choose chose chosen vybrat si, zvolit
cling clung clung lpět, lnout
come came come přijít
cost cost cost stát (cena)
creep crept crept lézt, plazit se
cut cut cut řezat, krájet
dare dared dared odvážit se, troufat si
deal dealt dealt jednat, obchodovat
dig dug dug kopat
do did done dělat, konat
draw drew drawn kreslit, táhnout
dream dreamt dreamt snít, mít sen
drink drank drunk pít
drive drove driven jet, hnát
dwell dwelt dwelt přebývat, trvat na čem
eat ate eaten jíst
fall fell fallen padat
feed fed fed živit, krmit
feel felt felt cítit se
fight fought fought bojovat
find found found nalézt
flee fled fled prchat
fling flung flung mrštit, házet
fly flew flown létat
forbid forbade forbidden zakázat
forecast forecast forecast předpovídat
forget forgot forgotten zapomenout
forgive forgave forgiven odpustit
forsake forsook forsaken opustit
freeze froze frozen mrznout
get got got dostat (se)
give gave given dát
go went gone jít
grind ground ground brousit, mlít
grow grew grown růst
hang hung hung viset, věšet
have had had mít
hear heard heard slyšet
hide hid hidden skrývat se
hit hit hit udeřit, zasáhnout
hold held held držet
hurt hurt hurt ranit, ublížit
keep kept kept držet
kneel knelt knelt klečet
know knew known vědět, znát
lay laid laid položit
lead led led vést
lean leant leant vyklánět se, opírat se
leap leapt leapt skákat
learn learnt learnt učit se
leave left left odjet
lend lent lent půjčit
let let let nechat
lie lay lain ležet
light lit lit rozsvítit, zapálit
lose lost lost ztratit
make made made dělat, vyrábět
mean meant meant mínit, znamenat
meet met met potkat
pay paid paid platit
put put put dát
read read read číst
ride rode ridden jet (na něčem)
ring rang rung zvonit
rise rose risen stoupat, zvednout se
run ran run běžet
say said said říci
see saw seen vidět
seek sought sought hledat, snažit se
sell sold sold prodávat
send sent sent poslat
set set set postavit, dát (něco někam)
sew sewed sewn šít
shake shook shaken třást
shave shaved shaved holit se
shed shed shed zhazovat, pouštět
shine shone shone svítit, zářit
shoot shot shot střílet
show showed shown ukázat
shrink shrank shrunk scvrknout se
shut shut shut zavřít
sing sang sung zpívat
sink sank sunk klesnout
sit sat sat sedět
sleep slept slept spát
slide slid slid klouzat
sling slung slung mrštit, házat
slink slunk slunk plížit se
slit slit slit rozříznout, rozpárat
smell smelt smelt čichat, páchnout
sow sowed sown sít, rozsévat
speak spoke spoken mluvit
speed sped sped spěchat
spell spelt spelt hláskovat
spend spent spent strávit, utratit
spill spilt spilt rozlít
spin span spun příst
spit spat spat plivat
split split split rozštípnout
spoil spoilt spoilt zkazit, rozmazlit
spread spread spread prostřít, rozprostírat se
spring sprang sprung skákat
stand stood stood stát
steal stole stolen krást
stick stuck stuck vězet, nalepit
sting stung stung bodnout, uštknout
stink stank stunk zapáchat
strew strewed strewn posypat
stride strode stridden kráčet
strike struck struck bít, tlouci
strive strove striven usilovat, snažit se
swear swore sworn přísahat, klít
sweep swept swept mést
swell swelled swollen otéci, nafouknout se
swim swam swum plavat
swing swung swung houpat se
take took taken vzít, brát
teach taught taught učit, vyučovat
tear tore torn trhat
tell told told říci, vyprávět
think thought thought myslit
thrive throve thriven prospívat, prosperovat
throw threw thrown házat
thrust thrust thrust vstrčit, vrazit
tread trod trodden šlápnout
understand undestood understood rozumět
wake woke woken vzbudit se
wear wore worn nosit (na sobě)
weave wove woven tkát
weep wept wept plakat
win won won vyhrát, získat
wind wound wound vinout, natáčet
wring wrung wrung ždímat
write wrote written psát

Kde ještě slovesa sehnat


Zkoušky nanečisto

© Petr Husar – Zkoušky nanečisto | www.zkousky-nanecisto.cz | www.e-matematika.cz

Webdesign www.osklivy-sup.cz, kresby Josef Quis