0Beginnerzačátečník, žádná znalost jazyka
A1Elementary
 • studenti znají základní slova a fráze, umí časovat slovesa "to be, to have"
 • rozumí jednoduchým větám
 • na otázky reagují pomalu a váhavě, často jedním slovem
A2Elementary+
TOEIC 255-400b
 • studenti znají přítomný čas prostý, umí tvořit otázky a záporné věty
 • studenti reagují na jednoduché otázky, ale ještě je pro ně obtížné věty tvořit
 • znají základní slovní zásobu např. bežná slovesa, adjektiva, fráze
 • dokáží se jednoduchým způsobem domluvit
 • seznamují se s předpřítomným časem
A2Pre-Intermediate
 • studenti znají běžnou slovní zásobu
 • pasivně zvládají jednoduché přítomné, minulé a budoucí časy, ale chybují v jejich použití, osvojují si předpřítomný čas
 • seznamují se s průběhovými časy
 • umí napsat jednoduchý text
A2Pre-Intermediate+
KET
TOEIC 405-545b
 • studenti aktivně používají jednoduché přítomné, minulé a budoucí časy, zvládají nepravidelná slovesa
 • znají předpřítomný čas, ale ještě v něm chybují, seznamují se trpným rodem, nepřímou řečí a předminulým časem
 • dokáží bez problem popsat svou práci, promluvit o sobě a rodině, vysvětlit cestu, objednat si jídlo v restauraci
 • dokáží napsat osobní dopis
B1Intermediate
 • studenti ovládají složitější slovní zásobu týkající se vzdělání, financí, sportu, práce, cestování, jídla
 • znají běžná frázová slovesa
 • v časech chybují jen u složitějších konstukcích, seznamují se s kondicionály
 • dokáží se bez přípravy zapojit do konverzace, převyprávět příběh
B1Intermediate+
PET,
BEC-Preliminary,
TOEIC 550-700b
 • studenti používají system slovesných časů téměř bezchybně, problém mají ještě s kondicionály, sousledností časovou
 • rozumí tvorbě slov
 • prohlubují si znalost v užívání členů, předložek a vedlejších vět
 • umí napsat formalní dopis
 • dokáží odůvodnit a obhájit své názory
B2Upper-Intermediate
 • studenti zvládají širokou slovní zásobu na odbornější témata (nemoce, zločin a trest, pocity)
 • ve slovesném system téměř nechybují
 • seznamují se s minulým časem modálních sloves
 • dobře rozumí delším promluvám
 • dokáží se plynule a srozumitelně vyjádřit k různám tématům
B2Upper-Intermediate
FCE, BEC-Vantage,
TOEIC 705-850b
 • studenti mají stylově rozvrstvenou slovní zásobu
 • používají složité gramatické jevy
 • dokáží se aktivně zapojit do diskuze a argumentovat
 • jejich projev je plynulý a dobře strukturovaný
 • rozumí textům současné prózy
C1Advanced
CAE, BEC-Higher,
TOEIC 855-910b
 • studenti mají vynikající slovní zásobu i na odbornější témata
 • orientují se skvěle v systému gramatiky
 • rozumí idiomatickým výrazům a aktivně používají frázová slovesa
 • mluví se suverenitou a přehledem
 • dokáží rozeznat a přizpůsobit se určitému rejstříku
 • rozumí odborným článkům
C2Proficiency
CPE,
TOEIC 915-990
 • studenti ovládají jazyk téměř na úrovni rodilého mluvčího
 • znají hovorové i idiomatické výrazy
 • dokáží napsat a zkontrolovat složité texty
 • mluví bezchybně